Bienvenue sur www.abhyasa.ch : cours de yoga à Lausanne Om

Ardha Uttanasana Ardha Uttanasana Sirsasana Sirsasana Utthita Trikonasana Utthita Parsvakonasana Virabhadrasana II Adho Mukha Vrksasana Purvottanasana Setu Bandha Sarvangasana Prasarita Padottanasana Sirsasana Viparita Karani Virabhadrasana I Janu Sirsasana Pascimottanasana Urdhva Dhanurasana Urdhva Dhanurasana Sirsasana Sirsasana