Bienvenue sur www.abhyasa.ch : cours de yoga à Lausanne Om

Master Class 8

 1. Adho Mukha Svanasana
 2. Uttanasana
 3. Adho Mukha Vrksasana
 4. Adho Mukha Svanasana
 5. Salamba Sirsasana
 6. Parsva Sirsasana
 7. Eka Pada Sirsasana
 8. Jatara Parivartanasana
 9. Upavistha Konasana
 10. Trianga Mukha Eka Pada Pascimottanasana
 11. Pascimottanasana
 12. Salamba Sarvangasana
 13. Eka Pada Sarvangasana
 14. Halasana
 15. Savasana