Bienvenue sur www.abhyasa.ch : cours de yoga à Lausanne Om

Master Class 13

 1. Adho Mukha Svanasana
 2. Tadasana
 3. Utthita Trikonasana
 4. Utthita Parsvakonasana
 5. Virabhadrasana I
 6. Ardha Candrasana
 7. Uttanasana
 8. Salamba Sirsasana
 9. Viparita Dandasana
 10. Urdhva Dhanurasana
 11. Salamba Sarvangasana
 12. Setu Bandha Sarvangasana
 13. Savasana