Bienvenue sur www.abhyasa.ch : cours de yoga à Lausanne Om

Master Class 12

 1. Adho Mukha Svanasana
 2. Adho Mukha Vrksasana
 3. Pinca Mayurasana
 4. Salamba Sirsasana
 5. Parivrtta Trikonasana
 6. Parivrtta Parsvakonasana
 7. Parsvottanasana
 8. Viparita Dandasana
 9. Urdhva Dhanurasana
 10. Janu Sirsasana
 11. Pascimottanasana
 12. Salamba Sarvangasana
 13. Halasana
 14. Savasana